Септември 1979: Зградата на Службата за опшествено книговодство Служба за опшествено книговодство

Служба за опшествено книговодство

Повеќе
1974: Продавницата од „Центропромет“ кај „тунелот“... Центропромет

Центропромет

Повеќе
21 септември 2001: „Лежела на плеќи, не знаела дека е комшијата“, „Вечер“ Прилепска црна хроника

Прилепска црна хроника

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“ Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе