Атанас Далчев Атанас Далчев

Атанас Далчев

Повеќе
Учебна 1888/89: Учители и ученици од Солунската машка гимназија Георги Трајчев

Георги Трајчев Ѓорѓимајков

Повеќе
1800: Договор за закуп на таксата од тутун од околиите: Прилеп, Кичево, Битола и Лерин (Оригинал) Турски протоколи (сиџили) на битолскиот кадилак

Турски сиџили на битолскиот кадилак

Повеќе
Атанас Мурџев... Атанас Мурџев

Атанас (Тано) Перев Мурџев

Повеќе
Стриг на овци... Овчарство

Овчарство

Повеќе
12 април 1893: Дописна карта од Белград, испратена во Велико Градиште (Србија) Разгледници од приватните колекции…

Разгледници од приватните колекции…

Повеќе
Бојан Биолчев Бојан Биолчев

Бојан Биолчев

Повеќе
Атанас Љутвиев Атанас Љутвиев

Атанас Љутвиев

Повеќе
Стефка Попоска Тасеска Стефка Попоска Тасеска

Стефка Попоска Тасеска

Повеќе
Илија Настев Илија Настев

Илија Настев

Повеќе
Илија Хаџи-Илиоски: „Нашата куќа“. Илија Хаџи-Илиоски

Илија Хаџи-Илиоски

Повеќе
Александар Хаџипанов Александар Хаџипанов

Александар Хаџипанов

Повеќе
1899: Издание на поштенска картичка од Отоманската империја со вредност на 20 пари од 1892 година, испратена од Прилеп до Самоков (Бугарија) Поштенски картички и телеграми

Поштенски картички и телеграми

Повеќе
Стеван Василески Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе
Дваесеттите години од минатиот век... Внуците на поп Јован Попоски: Гога Тасески, Сотир Сотироски, Нада Тасеска, Блага Сотироска,Аначе Тасески,Христина Попоска, Иванка Тасеска, Васка и Цена Сотироски Поповци

Поповци…

Повеќе