Од семејниот албум на Шемкоски. Јордан Тодоровски – Шемко

ЈОРДАН ТОДОРОВСКИ ШЕМКО
(првоборец, учесник во НОБ од 1941 година, политичар)

Повеќе
„Стремеж“, бр. 1 од 1.I.1965 година За животот и смртта на Ордан Михајловски – Оцка

Револуционерно минато: Литература, Паганини и револуција

Повеќе
Димче Аџимитрески... Димче Аџимитрески

Димче Аџимитрески

Повеќе
Драган Димески - Даме Драган Димески – Даме

Драган Димески – Даме

Повеќе
Петар Иваноски - Тиквар Петар Иваноски – Тиквар

Петар Иваноски – Тиквар

Повеќе
Љубен Георгиевски - Љупта и Коста Нечески во слободно Скопје... Љубен Георгиевски – Љупта

Љубен Георгиевски – Љупта

Повеќе
Донче Црвенкоска Донче Црвенкоска

Донче Црвенкоска

Повеќе
Благоја Корубин Благоја Корубин

Благој Ташков Корубин

Повеќе
Трајко Бошкоски - Тарцан Трајко Бошкоски – Тарцан

Трајко Бошкоски – Тарцан

Повеќе