1982/83: Таблото од ЕТУЦ „Кузман Јосифоски – Питу“ ЕТУЦ „Кузман Јосифоски – Питу“

ЕТУЦ „Кузман Јосифоски – Питу“

Повеќе
Орде Сливјаноски Орде Сливјаноски

Орде Сливјаноски

Повеќе
Учебна 1892-1893: Дасакали при централно машко училиште во Прилеп Даскали

Даскали

Повеќе