Препис од ферманот на Аџи Ристе Логотет со кој е поставен за коџобашија... Документи

Документи

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе