План на средновековно подградие (шрафирано), црквите, ископуваните гробишта и тврдината на „Маркови Кули”... Локалитетот „Маркови Кули“

Локалитетот „Маркови Кули“

Повеќе
Бошко Бабиќ Бошко Бабиќ

Бошко Бабиќ

Повеќе
Ристо Лозаноски Ристо Лозаноски

Ристо Лозаноски

Повеќе
Стара Прилепска куќа... Стара градска архитектура

Стара градска архитектура

Повеќе