1916: Пред бакалницата кај читалиштето Надежда. Бакалски еснаф

Бакалски еснаф

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе