1916: Пред бакалницата кај читалиштето Надежда. Бакалски еснаф

Бакалски еснаф

Повеќе