Илија Црвенко

Илија Наумов Црвенко

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Илија Минов

Илија Стефанов Минов

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Илија Иванов

Илија Иванов Шилегаров

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Иван Шабанов

Иван Шабанов

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Самарџиски еснаф

Самарџиски занает

Повеќе
1918: Самарџиска работилница во Прилеп...

Иван Гагалев

Иван Гагалев

Повеќе
Грбот на ВМОРО.