Останати дејности

Останати дејности

Повеќе
Мај, 1969: Спомен од семинарот на синдикални раководители на општина Прилеп, одржан во Крушево.

Хаџиристевци

Аџиристевци

Повеќе
Аџиристевци...

Чаловци

Чаловци

Повеќе
Дочек на нова година 1959 во домашна атмосфера - Чаловци,Кајџановци и Аговци

Фудбалски влезници

Фудбалски влезници

Повеќе
Влезницата од првиот меѓународен натпревар на ФК Победа во самостојна Македонија.

Прилепски друштва

Прилепски друштва

Повеќе
1914: Стеван Нункото, Никола Калпак, Димко Налетко, Илија Мирчевиќ, Васил Гундев и Васил Плетварец...

ПОУ во село Стровија

ПОУ во село Стровија

Повеќе
21.05.1949: Ученици од Стровија на екскурзија во Скопје со учителките Паре и Маре.