Поповци

Поповци…

Повеќе
Дваесеттите години од минатиот век... Внуците на поп Јован Попоски: Гога Тасески, Сотир Сотироски, Нада Тасеска, Блага Сотироска,Аначе Тасески,Христина Попоска, Иванка Тасеска, Васка и Цена Сотироски

Пеце Атанасоски

Петре Василев Атанасоски

Повеќе
1970: Пеце Атанасоски заедно со КУД „Мирче Ацев“ на гостување во Белгија...

Блага Петреска

Блага Петреска

Повеќе
Блага Петреска Кондратенко – „Охрид Порти Отвара“; ПГП РТБ, 1978.

Манастир „Свети Димитриј“, село Селце

Манастир „Свети Димитриј“, село Селце

Повеќе
2014: Манастир Свети Димитриј, село Селце

Црква „Свети Атанасиј“, село Ракле

Црква „Свети Атанасиј“, село Ракле

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Ракле.

Трајче Николоски

Трајче Николоски

Повеќе
Трајче Николоски