1960/61: Ученици од VI одделение при ОУ „Круме Волнароски“ во Тополчани

ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

Нема Коментари

Коментирај