Милан Небреклиев

Милан Небреклиев

Милан Небреклиев е роден во Прилеп.
Во 1899 година ја завршил солунската машка гимназија во XIV клас.
По дипломирањето се вратил во Прилеп и бил поставен за класен раководител.
Во периодот од 1906 до 1909 година предавал во Солунската гимназија.

На 26 април 1941 година, Милан Небреклиев бил избран за претседател на прилепскиот извршен комитет на Бугарските акциони одбори.

По воспоставувањето на бугарската окупациона власт во Македонија, Небреклиев за кратко ја извршувал функцијата градоначалник на Прилеп.

По војната живеел во Софија, каде и починал.

________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ЗА СОЗДАВАЊЕТО НА ЛОКАЛЕН БУГАРСКИ АКЦИСКИ КОМИТЕТ ВО ГРАД ПРИЛЕП

Прилеп, 26 април 1941 година

Денес, на 26 април 1941 година, во градот Прилеп се одржа состанок на Извршниот комитет, на иницијатива на секретарот-организатор при Централниот акционен комитет за Македонија со дневен ред: Формирање локален бугарски акционен комитет за градот Прилеп.

Бидејќи формирањето на ваква комисија се случи на иницијатива на самото граѓанство, собранието одлучи:

1. Членовите на формираните комисии: забавни, финансиски, информативни и културно-просветни, прави влегуваат во Советодавното тело.

2. Централното биро станува Извршен комитет.

Список на комисии:

1. Културно-просветна комисија:
Панче Хаџи Здравев – гимназиски професор, Георги Дамев – свештеник, Спасе Мирчев – столар, Петар Тренков – поранешен учител во основно училиште, Коце Ковилов, Коце Стојчев – наставник во основно училиште, Георги Самарџиев, Петар Мирчев – поранешен наставник во основно училиште, Велко Сапунџиев – инженер, Григор Корубинов – ортомџија.

2. Комисија за информирање:
Харалампи Крастев – бакал, Јордан Талев – гостилничар, Цветан Дворчанец – бакал, Илија Мирчев – бакал, Коце Плетварец – бакал, Ангел Петров – наставник во основно училиште, Трајко Георгиев – одделенски наставник, Борис Зелчев – трговец, Илија Јанов – бакал, Борис Ќуркчиев – учител во основно училиште, Димитар Марков – гостилничар, Јордан Варошлиев – учител во основно училиште, Благои Стојанов – учел основно училиште, Милин Жорев – бакал, Красто Арсов – производител на ракија, Милан Јошков – земјоделец, Лазар Мрмев – воденичар, Јордан Сусулев – земјоделец, Георги Радионов – чевлар, Милан Корубинов, д-р Методиј Тројачанец – стоматолог, Александар Матков – земјопоседник.

3. Подготвителен комитет:
Милан Сапунџиев – трговец, Петар Станев – општински благајник, Александар Хаџи Здравев – адвокат, Илија Башев – банкарски службеник, Коста Ќуркчиев, Милан Киселов – златар, Илија Милчинов – студент по право, Харалампиј Ачев – општински функционер, Георги Самарџиев – трговец, Кирил Пипиџанов – општински функционер, Васил Николов – гимназиски наставник по хемија.

4. Финансиски комитет:
Мице Камчев — бакал, Димче Крстев — брашнар, Александар Самарџиев – брашнар, Рашко Дудев – столар, Петар Трајчев – ортомџија, Ицко Момиров – ортомџија, Петар Талев – чевлар, Никола Оровчанец – земјоделец, Коста Забљанков – кројач, Милан Јорданов – кројач, Никола Стојанов – кројач, Георги Најденов – казанџија, Монко Варашанов – казанџија, Милан Тасламичев, Борис Симеонов – градинар, Лазар Патов – градинар, Јордан Димев — месар, Иван Биџов — слаткар, Миле Тошев – тутунар, Благој Пепељугов – Брашнар, Коста Џукев – поранешен учител во основно училиште, Илија Костов – поранешен учител во основно училиште, Асен Јорданов – чевлар, Михаил Крушевчанец, Никола Иванов, Стефан Костов, Васил Џабадуров, Кирил Думбалов, Петар Куситасев, Лазар Вратамов, Димко Ачков, Спиро Трајчиев, Петар Цуцулов, Тане Латвиков.

Извршен комитет:

1. Претседател: Милан Небреклиев

Потпретседател: Димитар Чкатров – инженер

2. Секретар: Алелсандаар Хаџи Здравев

3. Касиер: Харалампиј Ачев

Советници: Коста Милчинов, Коста Забљанков и Милан Јосков

Нема Коментари

Коментирај