2010: Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm) сликан во околината на Штавица

Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm)

Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm)

Папратите, кои се застапени на територијата на Македонија, најчесто се развиваат во влажните шуми и се многу чувствителни на недостигот на влага, но сепак, застапен е и голем број на претставници кои се развиваат и на многу суви станишта.

Некои видови од папратите имаат космополитско распространување, додека некои од нив претставуваат ендемити. Така на пример, Asplenium macedonicum претставува локален македонски ендемит и многу ретко растение. Се развива во пукнатини на гранитни блокови. Неговото распространување е ограничено во околината на Прилеп – Маркови Кули, Трескавец, Селечка Планина.

Asplenium Macedonicum Kümm е регистриран 1916 година од унгарскиот ботаничар Jenö Béla Kümmerle.

Нема Коментари

Коментирај