Археолошки наоди од локалитетот „Ѓерамиди“.

Локалитетот „Ѓерамиди“

Локалитетот „Ѓерамиди“ кај село Чаниште спаѓа во првиот тип рамничарски населби, сместени покрај проточна вода, и тоа покрај Крушевичка река, Мариово. Со повеќегодишните рекогносцирања, пронајден е броен движен археолошки материјал.

Движниот археолошки материјал може да се смести во времето на доцниот неолит. Оваа населба продолжила да егзистира и во времето на енеолитот.

За ова повеќе во: Macedoniae Acta Archaeologica, број 19, 2010 година.

Нема Коментари

Коментирај