Јуни 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор

КК „Тризла 1“

КОШАРКАРСКИ КЛУБ „ТРИЗЛА 1“

 По иницијатива на Општинската конференција на ССРНМ-Прилеп, за формирање на општински кошаркарски клубови со крајна цел на создавање на Општинска кошаркарска лига, на 4 јуни 1979 година, иницијативниот одбор при МЗ „Тризла 1“, на основачаката конференција донесува одлука за формирање на Кошаркарски клуб „Тризла 1“.

ЗАПИСНИК

од оснивачката конференција одржана на ден 4 јуни1979 година со почеток во 18.00 часот за формирање на Кошаркарски клуб  при МЗ-Тризла 1, со следниот дневен ред:
1. Избор на работно претседателство, записничар и оверувач.
2. Избор на кандидациона комисија.
3. Излагање за формирање на „КК-клуб“ и дискусија.
4. Усвојување на статутот и одредување име на клубот.
5. Избор на председателство, председавачи, секретар, комисија за самоуправна контрола, дисциплинска комисија, комисија за опшествена самозаштита.

По првата точка беше избрано следното работно председателство:
1. Николоски Марјан
2. Ангелески Петар
3. Петкоски Марјан – записничар
4. Стојаноски Петко – оверувач

Се избра кандидациона комисија во состав: Стојаноски Трајче, Темкоски Петар и Христов Киро.

Присутните на оснивачката конверенција беа едногласни за форммирање на “КК-клуб” при МЗ-Тризла 1 кој ќе се такмичи во новоформираната општинска копаркарска лига.
На овој состанок бете прочитан статутот и едногласно усвоен од присутните, кој се согласија името на клубот да биде “Тризла 1″

Беше избрано председателство во следниот состав:
1. Перески Кирил
2. Стојаноски Трајче
3. Стојаноски Петко
4. Николоски Марјан
5. Ангелески Петар
6. Петкоски Марјан
7. Балески Драги
8. Николоски Сотка
9. Шемкоски Петар

Кандидационата комисија ги предложи следните председавачи:
1. Кирил Перески
2. Николоски Марјан
3. Ангелески Петар
4. Стојаноски Трајче
За прв председавач беше избран Кирил Перески.
За секретар на клубот беше избран Шемкоски Петар.

Комисија за самоуправна контрола:
1. Богданоски Сашко
2. Свеќароски Атанас
3. Иваноски Миле
6. Димитриески Блаже
5. Шуплиноски Душан

Дисциплинска комисија:
1. Петкоски Марјан
2. Глигороски Стеван
3. Петрески Пеце

Комисија за опшествена самозаштита
1. Наумоски Божидар
2. Стојаноски Славе
3. Талески Киро

Прилеп,  4 јуни 1979година

Нема Коментари

Коментирај