Декември 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор

КК „Центар“

Кошаркарски клуб „Центар“

По иницијатива на Општинската конференција на ССРНМ-Прилеп, за формирање на општински кошаркарски клубови со крајна цел на создавање на Општинска кошаркарска лига,  на 20 мај 1979 година,  иницијативниот одбор при МЗ „Центар“, донесува одлука за формирање на Кошаркарски клуб „Центар“, додека основачаката конференција е одржана на 25 мај 1979 година.

По првата точка од дневниот ред се предложени и прифатени членовите на работните тела на конференцијата и тоа:

Работно претседателство:
- Гоце Mладеноски
- Спиро Христов
- Ристо Ристески (претседавач на основачката конференција )

Кандидациона комисија:
- Ристо Тутески
- Ацо Проданоски
- Петре Караниколов

Записничар
- Кирил Тавчиоски

Оверувачи:
- Стеван Тодороски
- Тодор Чалдароски

По предлог од кандидационата комисија избрано е претседателство во состав:
- Ацо Калиоски – прв претседавач
- Димче Аџи-Митрески –  член
- Жарко Пенкоски – секретар
- Миле Каранфилоски – благајник
- Петар Кузманоски – стручен совет
- Орде Магдески – стручен совет
- Петре Караниколов – стручен совет
- Спиро Христов – член
- Ристо Ристески – член

Потписници:
- Ацо Кедиоски
- Жарко Пешкоски

Делегати:
- Ацо Кедиоски
- Ристо Ристески
- Спиро Христов
- Ѓорги Младеноски
- Петре Караниколов

Комисија за Самоуправна контрола:
- Благоја Желчески
- Ѓорги Младеноски
- Стеван Трифуноски
- Ристо Узуноски
- Стеван Тодороски

Дисциплинска комисија:
- Ристо Тренкоски
- Владо Тренкоски
- Тошо Хаџи Попоски

Комисија за општествена самозаштита:
- Алексеј Андоноски
- Даре Биџоски
- Менде Велкоски

СТАТУТ НА КОШАРКАРСКИОТ КЛУБ „ЦЕНТАР“

Член 1

Кошаркарскиот клуб е општествено – Спортска организација на доброволно здружени членови врз аматерски принцип, кој се грижи за организирано и стручно унапредување на кошаркарскиот спорт, давајќи придонес во изградувањето на психофизичките и моралните особини на граѓаните.

Член 2

Заедно со другите кошаркарски клубови и секции во Општината, Кошаркарскиот клуб се здружува доброволно во Општински кошаркарски сојуз, а преку него во Регионалниот сојуз и КСМ.

Член 3

Името на Кошаркарскиот клуб  е : Кошаркарски клуб „ЦЕНТАР“ Седиштето на клубот е во Прилеп

Член 4

Клубот има својство на правно лице.

Член 5

Печатот на клубот е округли со натпис на периферијат: Кошаркарски клуб „ЦЕНТАР“ во средината „ПРИЛЕП“.

Член 6

Заради остварување на заеднички цели и задачи во областа на физичката култура клубот се здружува во Општинскиот сојуз за физичка култура Прилеп и во други спортски и општествени организации.

Член 7

Работата на Клубот е јавна. Јавноста на работата се обезбедува преку информирање на организациите со кои Клубот е здружен и соработува, како и обезбедува присуство на нивни претставници на состаноците, а исто така присуство на средствата за јавно информирање.

Член 8

Меѓусебните односи во Клубот се утврдуваат со овој Статут и други самоуправни акти.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КЛУБОТ

Член 9

Клубот пoaѓa од тоа дека неприкосновеното и неотуѓиво право на самоуправувањето и личната слобода е основ на статусот на секој член на Клубот и дека работата и животот во Клубот нераскинливо е сврзана со почитувањето на аматерските принципи во спортот.

Во спроведувањето на утврдените задачи од заеднички интерес vо остварувањето на општествената улоге на физичката култура, Клубот во својата работа ја:
- остварува програмска ориентација на Сојузот на комунистите на Македонија во областа на физичката култура
- утврдува општи принципи за усовршување на стручни кадри во Клубот со цел за унапредување на Кошаркарскиот опорт
- работи на унапредување и развивање на самоуправните социјалистички односи во Клубот
- енергично се бори против секоја појава на антисоцијалистичко недемократско однесување на поединци или групи како и појави на професионализам, менаџерство, монополизам, купопродажба и врбување на играчи, расипништво, приватизација и други на социјализмот туѓи норми на однесување.

Член 10

Клубот ги утврдува за основни цели и задачи:
- Ја следи и координира целокупната активност
- Ја ускладува програмата и развојот на кошаркарскиот спорт
- Формира за работа и одбрәна нә земјата спсобни, хумани, отштествено активни и на југословенското социјалистичко општество верни личности
- Го развива меѓуклубското и меѓуопштинското зближување и го разбира братството и единството помеѓу југословенските народи и народности
- Ја афирмира општествената работа врз принципите на аматеризмот
- Ја утврдува на самоуправен принцип политиката на развојот
- Се грижи за подобрување на општествената и материјална положба
- Презема акции за пропаганди за Кошаркарскиот спорт
- Ги утврдува принципите за стручно усовршување на копшаркарските работници
- Утврдува систем на стимулативни мерки, доделува признанија, награди за успешна работа на играчите, кошаркарските работници и друго
- Ја негува и проширува соработката помеѓу кошаркарските клубови и другите спортски организации.
- Се грижи за унапредување на хигиено – здравствената заштита на опортистите
- Ги изнесува проблемите на Клубот пред соодветните органи и организации и предлага мерки за нивни решавања
- Презема и врши други работи во интерес на Клубот.

 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ

Член 11

Својата активност Клубот ја спроведува врз основа на утврдени членови и програми, согласно со своите самоуправни општи акти

 

Член 12

Прева на членовите на Клубот:
- Самостојно да ги уредуваат своите внатрешни односи
- Да одлучуваат за промената на статусните прашања на Клубот
- Да ги изнесуваат своите проблеми и потреби пред органите на Клубот
- Да предлагает на разгледување прашања од заеднички интерес
- Да остваруваат увид во работата на сите органи и тела на Клубот
- Да предлагаат покренување постапка за утврдување не одговорноста на органите и телата во Клубот како и поединците.

 

Член 13

Должности на членовите во Клубот:
- Да придонесуваат за остварување на целите и задачите на Клубот
- Да го спроведуваат Статутот и другите самоуправни општи акти во Клубот
- Да учествуваат во заедничките акции на Клубот
- Да се грижат за соработка со други организации со цел омасовување и унапредување на кошаркатаа

 

ОРГАНИ НА КЛУБОТ

Член 14

Конференцијата е највисок самоуправен орган на Клубот.

Органи на Конференцијата се:

  1. Претседателство
  2. Одбор за самоуправна контрола
  3. Дисциплински суд
  4. Комисија за општествена самозаштита
  5. Други тела кои ги формираат конференцијата.

 

КОНФЕРЕНЦИЈА

Член 15

Конференцијата може да биде редовна или вонредна. Со конференцијата раководи Претседавачот.

Член 16

Конференцијата се одржува секоја година. Конференцијата ја свикува Претседавачот. Конференцијата може да се свика по барањето на половина од членовите на Клубот, по барање на Претседателството или по предлог на Одборот за самоуправна контрола. Во случај на отсутност на Претседаначот, со седницата ќе раководи еден од Претседавачите.

Член 17

Конференцијата ја сочинуваат делегати избрани од општествено политичките организации во Месната заедница и ОЗТ на територијата на Месната заеднице. Мандатот на делегатот трае 4 години и никој не може повеќе од два пати едноподруго да биде избран за делегат.

Член 18

Во изборот на делегати Конференцијата доследно се применува делегатскиот систем утврден со Уставот на СРМ.

Член 19

Делегатите избрани на Конференцијата во органите на Конференцијата за својата работа се одговорни како на органот во кој ја вршат функцијата на делегат, така и на делегацијата која ги делегирала.

Член 20

Правата на делегатот на Конференцијата се:
- да учествува во одлучувањето на пратење кои се не дневен ред на Конференцијата
- да бара или предлага разгледување на одредени прашања
- да поднесува предлози на општите акти
- да поставува прашања за дејноста на органите, телата и друго и на тие прашања да добива одговори
да биде известуван за работите на Извршниот одбор не Конференцијата
- да се залага за остварување на усвоените заклучоци на Конференцијата
- да ги користи и другите права утврдени со закон

Член 21

Должности на делегатот се:
- да ги изнесува ставовите на организацијата од која е биран
- да присуствува на седниците на Конференцијата и другите органи
- да ја известува организацијата које го делегира за сите прашања кои се на дневен ред на седницата не Конференцијата и де постапува по овластувањата, ставовите и насоките добиени од организацијата
- да ги укажува интересите на другите организации за пошироките општествени интереси и потреби, раководејќи се од неопходноста на спогодувањето.

Член 22

Во случај на престанок на мандатот, организацијата ќе делегира друг делегат на кој мандатот му трае до истекот мандатот за Конференцијата. Секоја организација може да го отповика својот делегат и пред истекот на мандатот, во колку по нејзина оценка не ги изаршува обврските на делегат во Конференцијата.

Член 23

Бројот на делегатите ќе ги одреди Конференцијата на предлог за Претседателството, водејќи сметка за застапеноста на сите политички организации во МЗ и ОЗТ

Член 24

Конференцијата може да донесува полноважни одлуки ако на седницата присуствува мнозинство на избраните делегати, а одлуките ги донесува со мнозинство на присутни делегати.

Член 25

Конференцијата од клубот:
- донесува Статут, дисциплински правилник и други општи донесува деловник за својата работе
- ги бира и разрешува Претседавачите и останатите членови на Претседателството на Конференцијата како и членовите и претседотепите на Дисциплинскиот суд и Одборот на самоуправната контрола
- Конференцијәтә избирә 4 Претседавачи, го бира првиот претседавач и го одредува редоследот на другите претседавачи
- бира делегати за општинскиот кошаркарски сојуз и другите спортски и општествени организации
-донесува годишни и долгорочни планови за развој и прогрема за работа на Клубот
- донесува финансиски план на Клубот
- ја разгледува и усвојува завршната сметка на Клубот
- ги утврдува програмите за соработка со другите кошаркарски клубови
- одлучува за организација на акциите од интерес на кошаркарскиот спорт
- дава признание на заслужните кошаркарски работници
- разгледува и други прашање во согласност со овој Статут и другите општи акти на Клубот.

Член 26

Вонредна Конференције се свикува во случај на потреба, Барање за свикување на вонредна Конференција може да поднесе Претседателството, најмалку една половина од членовите на Клубот и одборот за самоуправна контрола. Вонредната конференција ја свикува Претседателството во рок од 15 дена од денот на донесувањето на барањето. Вонредна конференција одлучува само за прашања за кои е свикана

Член 27

До колку Претседателството не ја овика Вонредната конференција во рок од претходниот член Конференцијата може да ја свика поднесителот на барањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Член 28

Претседателството е колегијален извршен орган на Конференцијата на Клубот.
Претседателството раководи со работата на Клубот помеѓу две конференции.
Членовите на Претседателството ги бира Конференцијата од редовите на своите делегати.
Мандатот не членовите на Претседателството трае 4 години и никој не може да биде биран за член на Извршниот одбор повеќе од два пати едноподруго.
Мандатот на Претседавачот трае една година, а Претседавачите се сменувает по редоследот утврден на Конференцијата. Претседателството брои 9( девет ) членови

Член 29

Со седниците на Претседателството раководи Претседавачот.
Претседавачот на Конференцијата е истовремено и Претседавач на Претседателството.
Претседателството на својата прва седница се конституира, бира: секретар и благајник. Пред кандидирањето на кандидатите се изјаснуваат општествено политичките организации од МЗ.

Член 30

Задачи на Претседателството се:
- да ја спроведува политиката на развој во Клубот усвоен на Конференцијата
- да свикува и подготвува материјали за Конференцијата
- го извршува финансискиот план на Клубот
- донесува ребаланс на буџетот на Клубот
- предлага завршна сметке на Клубот
- донесува деловник на својата работе
- ја следи и обединува работата на органите и телата на клубот
- Формира постојани и повремени тела и комисии и ги утврдува нивните задачи
- се грижи за материјалното и финансиското работење на Клубот
- врши и други работи ставени во надлежност на Извршниот одбор од страна на Конференцијата и општите акти на Клубот
- предлага на Конференцијата можни кандидати за делегати во Општинскиот сојуз, Регионалниот сојуз, КСМ и други спортски и општествени организации
- дава толкување на нормативните акти и прописи во Клубот

Член 31

Постојен орган на Претседателството е Стручниот совет. Поради обавување на работите од својата надлежност Претседателството формира постојани и повремени тела и комисии

Член 32

Стручниот совет е советодавно тело за стручната проблеметика, предлага и опроведува мерки за развој и унапредување на кошаркарскиот спорт врз основа на научните сознанија и стекнатите искуства, е во обработка со институтите и организациите кои се бават со слични дејности.
Стручниот совет се грижи за работата на тренерите, дава предлог за именување на тренери, во клубот и предлага правилник за работа на тренерите на Претседателството.
Претстедателството ги именува тренерите и донесува правилник за нивна работа.
Составот, делокруг, недлежноста и начинот на работењето на стручниот совет го утврдува Претседателството на Клубот.

Член 33

Претседателството работи на седници кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш месечно.
Седниците на Претседателството ги свикува претседавачот а во негово отсуство еден од претседавачите.
Со работата на Претседателството раководи претседавачот или еден од претседавачите кога го заменува.
Претседателството може да поднесува полноважни одлуки ако на седниците се присутни повеќе од две третини од членовите. Одлукитe се донесуваат со мнозинство на гласови на присутните.

Член 34

ПРЕТСЕДАВАЧ И ПРЕТСЕДАВАЧИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА И ПРЕТСЕДАТЕЛ

Претседавачот:
- раководи со работата на Клубот
- го преставува Клубот пред другите органи и организации
- ги свикува и председава со седниците на Претседателството
- се грижи за опроведување на политиката и одлуките на Конференцијата и Претседателството на Клубот
- врши и други работи ставени во надлежност со овој Статут и другите општи акти на Клубот.

СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР

Член 35

Секретарот на Претседателството:
- ја координира работата на комисиите и телата на Клубот
- се грижи за извршување на одлуките на Конференцијата и Претседателството
- се грижи за правилна примена на Статутот и спогодбите со кои се утврдуваат односите на Клубот, како и помеѓу другите органи и организации.
- врши и други работи кои ќе му ги стави во надлежност Претседателството или Претседавачот на Клубот.

ОДБОР НА САМОУПРАВНАТА КОНТРОЛА

Член 36

Одборот на самоуправната контрола име 5 члена и нив ги бира Конференцијата на Клубот на време од 4 години. Членовите на Претседателството, претседателите и членовите на комисиите не можат да бидат членови на одборот на самоуправната контрола, како ни сметкоподнесителите на Клубот.

Член 37

Одборот на самоуправната контрола има право и должност де врши увид во работата на Конференцијата и нејзините органи. Одборот врши контрола во спроведувањето на Статутот и другите општи акти, како и контрола во спроведувањето на самоуправните спогодби и општествени договори во рамките на Клубот.

Член 38

Одборот на самоуправната контрола е Овластен да крши увид во документацијата при обавувањето на контролата а органот во кој се врши контрола е должен да ги даде на увид потребните материјали.

Член 39

Одборот на самоуправните контрола го следи правилното и законито користење на средствата и посебно ги следи реализациите на плановите и програмите за работата во Клубот.
Одборот предлага во соодветни тела земање на одговорност за кои тврди дека со овојата работа не се придржувале на ставовите, одлуките, и политиката утеврдена на Конференцијата на Клубот или неправилно или ненаменски располагале со средствата на Клубот.

Член 40

Одборот поднесува извештај за својата работа на Конференцијата на Клубот по потреба, а најмалку еднаш во годината.
Одборот има право и должност да соработува со органите на самоуправнате контрола од другите организации и заедници.

Член 41

Против фактот или постапката на Клубот, неговите органи и одговорни лица со кои се повредени одредбите на Статутот или другите општи акти или одредби на Општинскиот договор, органот организацијата или лицето чии интерес е повреден може да поднесе барање за заштита на правата.
Барањето се поднесува до Претседателството кое е должно за барањето да одлучи на една од наредните седници.
Барењето може да се поднесе иако е користено правото на жалба.

ДИСЦИПЛИНСКИ СУД

Член 42

Дисциплинскиот суд на Клубот има три члена кои ги бира Конференцијата за време од 4 години.
Дисциплинскиот суд ја води постапката и ја одредува казната врз основа на Правилникот на Клубот и другите соодветни прописи.
Членовите на Дисциплинскиот суд не можат да бидат членови на Претседателството ниту пак претседатели или членови на комисиите.

ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Член 43

Клубот во рамките на својата дејност ја спроведува општествената самозаштита.
Општествената самозаштита содржи: преземање на мерки за заштита на правата на Клубот, чување но имотот на Клубот и борбата против секое намерно оштетување, противправно одлучување и уништување на имотот на Клубот, преземање и други мерки и активности на општествената самозаштита.

Член 44

Со цел за што поуспешно спроведување на општественото сомозоштита, Клубот со поврзува со месната заедница, општествено политичките заедници, општествено политичките организации и органи за вклучување на нивните акции при спроведување на задочите од областа на општественото сомозаштито.

Член 45

Зо општествено сомозаштита се грижи комисије која за својата робота одговоро на Конференцијото на Клубот.
За оргонизација и работа не Комисијета од претходниот стев се донесува посебен општ окт.
Комисијета зо општествено сомозаштита имо 3 члено и неа jа бира Конференцијота.

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО КЛУБОТ

Член 46

Член на клубот може до биде секој граѓанин кој доброволно ќе пројави желба за тоа. Зачленувањето се врши со молба.
Членувањето на странски државјани се врши и регулира со пособни прописи на Кошаркарскиот сојуз на Македонија.

МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Член 47

Клубот за извршување но своите прогроми обезбедува срeдства:

  1. Од Сомоупровната интересна заедница зо физичка култура
  2. Од месната заедница
  3. Од оргонизироњото но спортски приредби
  4. Други приходи

Член 48

Реолизирањето но приходите и расходите се врши врз основ на финансискиот план кој глобално го донесува конференцијата на Клубот, а детално го разработува и усвојува Претседателството за работа и активност на Клубот во норедната година.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Во случај да престане работата на Клубот, целокупната негова имовина ќе се пренесе на тело што ќе ги преземе функциите на Клубот.
Доколку не дојде до формирање но такво тело, имовината се проносува на Општинскиот кошаркорски сојуз а во кроен случај на Сојузот на физичко културо но Општина – Прилеп.

Член 50

Правилниците за работа на Клубот не можат до бидат во спротивност со основните одредби но овој Статут.

Член 51

Овој статут с усвоен на Конференцијата но Клубот што се одржа на 25 мај 1979 година во Прилеп.
Статутот стапува во сила со денот на неговото донесување.

Нема Коментари

Коментирај