Градското народно претпријатие „ГРАНАП“ во педесеттите години од минатиот век.

„Гранап“

„Гранап“

Градското народно претпријатие „ГРАНАП“ е меѓу првите услужно-трговски претпријатија во Прилеп, кое од 1952 година работело според новиот Закон за слободно делување на економските закони во стопанството.

По расформирањето на „ГРАНАП“, биле основани неколку претпријатија од разни бранши, и тоа: „Исхрана“, „Прилепец“, „Народен борец“ и „Кире Гаврилоски“.

Нема Коментари

Коментирај