1960/61: Таблото со матурантите од Тутунското училиште. СОУ „Орде Чопела“

СОУ „Орде Чопела“

Повеќе
1982/83: Таблото од ЕТУЦ „Кузман Јосифоски – Питу“ ЕТУЦ „Кузман Јосифоски – Питу“

ЕТУЦ „Кузман Јосифоски – Питу“

Повеќе
Француска учителска школа „Лицеј“ Француска учителска школа „Лицеј“

Француска учителска школа „Лицеј“

Повеќе
Практична настава на СЗУ во Славеј... Средно земјоделско училиште

Средно земјоделско училиште (СЗУ)

Повеќе
1965: Практична настава... ЕМУЦ „Ристе Ристески – Ричко“

ЕМУЦ „Ристе Ристески – Ричко“

Повеќе