8 декември 1982 година – „Детелинки“

Повеќе

8 декември 1981 година – „Детелинки“

Повеќе

ОУ „Свети Климент Охридски“, екскурзии

Повеќе

ОУ „Свети Климент Охридски“, Варош

Повеќе

ОУ „Свети Климент Охридски“, секции

Повеќе

ОУ „Свети Климент Охридски“, наставнички колегиум

Повеќе

ОУ „Свети Климент Охридски“, генерации 1949 – 2080

Повеќе