Учебна 2001/02: Ученици од IIIа одделение при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ со учителката  Сузана Спиркоска ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 2001-2010

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 2001-2010

Повеќе
2007/08: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, годишни слики

Повеќе
Учебна 1989/90: Ученици при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ со наставникот Ристо Трпеноски ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1990-2000

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1990-2000

Повеќе
1955/56: ОУ „Гоце Делчев“ (сега ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“). ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, карневали

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, карневали

Повеќе
1967: Тамбурашкиот оркестар при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ под диригентство на Благоја Стојкоски - Капелникот. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

Повеќе
1959/60: ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“ по изградбата ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“

ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“

Повеќе
1961/62: Еднодневна ексурзија до Топташ. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

Повеќе
1979/80: Прво одделение, учител: Ванчо Маркоски. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1979-1989

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1979-1989

Повеќе
1952/53: Забавачиња. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1952-1979

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1952-1979

Повеќе
1959/60: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

Повеќе