„Нова државна народна школа Краљевића Марка, подигнута 1928 године“ ОУ „11 Октомври“

ОУ „11 Октомври“

Повеќе
21.05.1949: Ученици од Стровија на екскурзија во Скопје со учителките Паре и Маре. ПОУ во село Стровија

ПОУ во село Стровија

Повеќе