1930: Ученици при училиштето во село Дабница... ОУ во Дабница

Ученици при ОУ Дабница

Повеќе
1960/61: Ученици од VI одделение при ОУ „Круме Волнароски“ во Тополчани ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

Повеќе
Генерација непозната: „III разред основне школе Краља Петра у Прилепу“ ОУ „Крал Петар“

ОУ „Крал Петар“

Повеќе
1991/92: Ученици од ОУ „Блаже Конески“, подрачна паралелка во Варош, со учителката Пандора Ставрева. ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2000

ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2000

Повеќе
1949/50: Ученици од IV одделение при ОУ „Свети Кирил и Методиј“ со учителката Спасија. ОУ „Свети Кирил и Методиј“

ОУ „Свети Кирил и Методиј“

Повеќе
„Нова државна народна школа Краљевича Марка, подигнута 1928 године“ ОУ „Крал Марко“

ОУ „Крал Марко“

Повеќе
„Нова државна народна школа „Светог Саве“ подигнута 1926 године“. ОУ „Свети Сава“

ОУ „Свети Сава“

Повеќе