1930: Ученици при училиштето во село Дабница... ОУ во Дабница

Ученици при ОУ Дабница

Повеќе
1960/61: Ученици од VI одделение при ОУ „Круме Волнароски“ во Тополчани ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

Повеќе
Генерација непозната: „III разред основне школе Краља Петра у Прилепу“ ОУ „Крал Петар“

ОУ „Крал Петар“

Повеќе
1991/92: Ученици од прво одделение при ОУ „Блаже Конески“ сликани со учителката Пандора Ставрева... ОУ „Блаже Конески“

ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2003

Повеќе
1949/50: Ученици од IV одделение при ОУ „Свети Кирил и Методиј“ со учителката Спасија. ОУ „Свети Кирил и Методиј“

ОУ „Свети Кирил и Методиј“

Повеќе
„Нова државна народна школа Краљевића Марка, подигнута 1928 године“ ОУ „Крал Марко“

ОУ „Крал Марко“

Повеќе
„Нова државна народна школа „Светог Саве“ подигнута 1926 године“. ОУ „Свети Сава“

ОУ „Свети Сава“

Повеќе