1960/61: Ученици од VI одделение при ОУ „Круме Волнароски“ во Тополчани ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

ОУ „Круме Волнароски“, село Тополчани

Повеќе
Генерација непозната: „III разред основне школе Краља Петра у Прилепу“ ОУ „Крал Петар“

ОУ „Крал Петар“

Повеќе
1991/92: Ученици од прво одделение при ОУ „Блаже Конески“ сликани со учителката Пандора Ставрева... ОУ „Блаже Конески“

ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2003

Повеќе
1949/50: Ученици од IV одделение при ОУ „Свети Кирил и Методиј“ со учителката Спасија. ОУ „Свети Кирил и Методиј“

ОУ „Свети Кирил и Методиј“

Повеќе