Орудија од камен и модели на куќи (жртвеници) од разни локалитети од околината на Прилеп, среден неолит. Неолит

Неолит

Повеќе
Локалитет Павла Чука, кралската гробница... Локалитетот „Павла Чука“ (Старо Бонче)

Локалитетот „Павла Чука“

Повеќе
Метални наоди од некрополата Калдрма - Заград. Локалитетот „Калдрма – Заград“

Локалитетот „Калдрма – Заград“

Повеќе
Керамички наоди од неолитската населба Аличаир... Неолитска населба Аличаир

Неолитска населба Аличаир

Повеќе
Локација на неолитската населба Пештерица. Локалитетот „Пештерица“

Локалитетот „Пештерица“

Повеќе