Метални наоди од некрополата Калдрма - Заград. Локалитетот „Калдрма – Заград“

Локалитетот „Калдрма – Заград“

Повеќе
Керамички наоди од неолитската населба Аличаир... Неолитска населба Аличаир

Неолитска населба Аличаир

Повеќе
Локација на неолитската населба Пештерица. Локалитетот „Пештерица“

Локалитетот „Пештерица“

Повеќе