Наоди од локалитетот „Прчинога“. Локалитетот „Прчинога“

Локалитетот „Прчинога“

Повеќе
2010: Локалитетот Стибера. Стибера

Античкиот град Стибера

Повеќе
Локалитетот „Барата“ Локалитетот „Барата“

Локалитетот „Барата“

Повеќе
Тумул со гробови од локалитетот Страгата, преоден период од бронзено во железно време. Локалитетот „Страгата“

Локалитетот „Страгата“

Повеќе
Остатоци од праисториските воени гробови, за жал, денес загубени. Праисториски воени гробови

Праисториски воени гробови

Повеќе
Локалитет „Три Дабици“ Локалитетот „Три Дабици“

Локалитетот „Три Дабици“

Повеќе
Локалитет „Трештена Стена“ Локалитетот „Трештена Стена“

Локалитетот „Трештена Стена“

Повеќе
Археолошки наоди од неолитската населба „Радин Дол“. Неолитска населба „Радин Дол“

Неолитска населба „Радин Дол“

Повеќе
Локалитетот „Светец“ Локалитетот „Светец“

Локалитетот „Светец“

Повеќе
Керамички садови од локалитетот Бакарно Гумно кај селото Чепигово, рана бронза. Локалитетот „Бакарно Гумно“

Локалитетот „Бакарно Гумно“

Повеќе