„Кале” - Дебреште (Деурети, Д’бреште), доцноантички крајпатен кастел. Локалитетот „Кале–Градиште“

Локалитетот „Кале–Градиште“

Повеќе
Артемида Енодија од локалитетот Градиште, во околината на село Дебреште, доцен хеленизам. Локалитетот „Градиште“

Локалитетот „Градиште“

Повеќе
Локалитет Тумба Сурун, Горно Село Локалитетот „Горно Село“

Локалитет Тумба Сурун, Горно Село

Повеќе
Керамички сад и наочарести бронзени фибули од локалитетот „Касарни“, VIII-VII век пред нашата ера. Локалитетот „Касарни“

Локалитетот „Касарни“

Повеќе
Систем на жртвеници во локалитетот „Врбјанска Чука“. Локалитетот „Врбјанска Чука“

Локалитетот „Врбјанска Чука“

Повеќе
Дел од наоди од гробот 1 од локалитетот „Попадин Дол“. Локалитетот „Попадин Дол“

Локалитетот „Попадин Дол“

Повеќе
Археолошки остатоци од некрополата „Сивец“. Некрополата „Сивец“

Некрополата „Сивец“

Повеќе
Археолошки наоди од локалитетот „Ѓерамиди“. Локалитетот „Ѓерамиди“

Локалитетот „Ѓерамиди“

Повеќе
Вертикален пресек на гробницата „Безистен“... Аристократска гробница „Безистен“

Локалитетот „Безистен“

Повеќе
Наоди од локалитетот „Прчинога“. Локалитетот „Прчинога“

Локалитетот „Прчинога“

Повеќе