Локалитетот „Кале“, село Десово. Локалитетот „Кале“, село Десово

Локалитетот „Кале“, село Десово

Повеќе
Ранохристијански јонски импост - капители од село Браилово. Локалитетот „Браилово“

Локалитетот „Браилово“

Повеќе
Локалитетот „Градок - Маркови Кули“. Локалитетот „Градок – Маркови Кули“

Локалитетот „Градок – Маркови Кули“

Повеќе
Локалитетот Кукул - Баба Локалитетот „Баба“

Локалитетот „Баба“

Повеќе
Накит во бронза и стаклена паста од локалитетот „Задна Река - Грмајте“, село Витолиште, X-XII век. Локалитетот „Задна Река – Грмајте“

Локалитетот „Задна Река – Грмајте“

Повеќе
План на средновековно подградие (шрафирано), црквите, ископуваните гробишта и тврдината на „Маркови Кули”... Локалитетот „Маркови Кули“

Локалитетот „Маркови Кули“

Повеќе
Локалитет Трпчева Црква, доцноантичка градба Локалитетот „Трпчева црква“

Локалитетот „Трпчева црква“

Повеќе
Изис Фортуна од Прилеп Изис Фортуна од Прилеп

Изис Фортуна од Прилеп

Повеќе
Кантарос од локалитетот Поткули, Варош, III век пред нашата ера. Локалитетот „Поткули – Варош“

Локалитетот „Поткули – Варош“

Повеќе
Ситна култна пластика од разни локалитети, изработена во бронза од римскиот период. Римски период

Римски период…

Повеќе