Влезница од концертот на Борис Новковиќ, 13 јуни 2007 година... Музички влезници

Музички влезници

Повеќе
Стеван Василески Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе
Фрска на главната апсида на која е преставен еден од двата ангела кои ја нудат својата помош на Богороца... Црква „Свeти Никола“, Варош – Фрескоживопис

Црква „Свeти Никола“, Варош – Фрескоживопис

Повеќе
1935: Крале Марко... Песни од Прилепско

Песни од Прилепско

Повеќе
Кривогаштани гледано од страната на Крушево... Кривогаштани

Кривогаштани

Повеќе
1970: Прилепчани во предвојничката школа организирана во с. Ротино (Битолско). Југословенска народна армија

Југословенската народна армија (ЈНА)

Повеќе
Септември 1944: Проглас по повод капитулацијата на бугарија Втора светска војна

Втора светска војна

Повеќе
Фамилијата Ристевци од Прилеп, сликани околу 1950 година Ристевци

Ристевци

Повеќе
1931: Прилепска соколска музика под диригентство на капелникот Ѓорѓи Шабанче... Ѓорѓи Шабаноски – Даскалот

Ѓорѓи Шабаноски – Шабанче, Даскалот

Повеќе
Дваесеттите години од минатиот век... Внуците на поп Јован Попоски: Гога Тасески, Сотир Сотироски, Нада Тасеска, Блага Сотироска,Аначе Тасески,Христина Попоска, Иванка Тасеска, Васка и Цена Сотироски Поповци

Поповци…

Повеќе
Трајче Николоски Трајче Николоски

Трајче Николоски

Повеќе
Благоја Богески Благоја Богески

Благоја Богески

Повеќе