2003: Зградата на Економскиот факултет во Прилеп

Економски факултет

Економски факултет

Во 1960 година основана е Вишата економска школа, која во 1974 година прераснува во Економски факултет во рамките на Битолскиот универзитет.

Економскиот факултет во Прилеп е првата високообразовна институција во градот Прилеп, како составен дел на универзитетот „Свети Климент Охридски“ од Битола.

Денес на Факултетот активни се следниве студиски програми:

Студиски програми – прв циклус:

- Е-бизнис
- Менаџмент и бизнис
- Сметководство финансии и ревизија
- Меѓународна економија и бизнис
- Маркетинг менаџмент
- Бизнис информатика
- Банкарство и финансиски менаџмент
- Иновациски и проектен менаџмент

Студиски програми – втор циклус (постдипломски студии):

- Е-бизнис
- Маркетинг менаџмент
- Меѓународна економија и бизнис
- Сметководство, финансии и ревизија
- Банкарство и финансиски менаџмент
- Иновациски и проектен менаџмент
- Менаџмент

Нема Коментари

Коментирај

© 2011/12 dbmc