1800: Договор за закуп на таксата од тутун од околиите: Прилеп, Кичево, Битола и Лерин (Оригинал)

Турски протоколи (сиџили) на битолскиот кадилак

Турски сиџили на битолскиот кадилак

Овде се преставени оригиналните протоколи (сиџили) на битолскиот кадилак и нивните преводи во кои се спомнува Прилепската каза, опфаќајќи го периодот од 1800 до 1839 година.

Преводот на овие документи е направен во периодот на 1951-1958 година, кога се објавени и 5 книги во издание на Научниот институт за национална историја на македонскиот народ.

Нема Коментари

Коментирај