Учебна 1989/90: Ученици при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ со наставникот Ристо Трпеноски ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1990-2000

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1990-2000

Повеќе
1952/53: Забавачиња. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1952-1979

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1952-1979

Повеќе
1959/60: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

Повеќе