20 септември 1991: „Ревија на расни љубимци “ - „Народен Глас“ Кинолошко друштво – „Прилеп“

Кинолошкото друштво – „Прилеп“

Повеќе