Стефка Попоска Тасеска Стефка Попоска Тасеска

Стефка Попоска Тасеска

Повеќе
Стефка и Стефан Тасески со нивните деца Иванка и Аначе... Тепајмајковци

Тепајмајковци

Повеќе
Дваесеттите години од минатиот век... Внуците на поп Јован Попоски: Гога Тасески, Сотир Сотироски, Нада Тасеска, Блага Сотироска,Аначе Тасески,Христина Попоска, Иванка Тасеска, Васка и Цена Сотироски Поповци

Поповци…

Повеќе
Учебна 1908/09: Ученици од IV одделение Непознати училишта и генерации

Непознати училишта и генерации

Повеќе