Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе
Господин Ангелариј како Пелагониски епископ. Архиепископ Ангелариј

Архиепископ Ангелариј

Повеќе