2010: Локалитетот Стибера. Стибера

Античкиот град Стибера

Повеќе