4 декември 1944: Ученици од Прилеп на екскурзија во Кавадарци Ученички екскурзии

Ученички екскурзии

Повеќе
1961/62: Еднодневна ексурзија до Топташ. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, екскурзии

Повеќе