1959/60: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“: Наставнички колегиум

Повеќе