1967: Тамбурашкиот оркестар при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ под диригентство на Благоја Стојкоски - Капелникот. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

Повеќе