1925: Патот преку Плетвар

Превојот Плетвар

Превојот Плетвар се наоѓа на висина од 988 метри во близина на селото Плетвар.

Станува позначаен патен правец во времето на Првата светска војна, кога од Централните сили била изградена и жичара за снабдување на Јужниот фронт. Во април 1916 година било започнато со изградба на жичара со предвидени 442 столба, која го олеснала транспортот преку превојот Плетвар и преку Беловодица (Беликамен-Дуње).

Во јуни истата година била пуштена жичарата од Дреново до Тројаци, во должина од 20 км. со капацитет од 150 тони на ден. Потоа биле изградени уште две жичари до Тројаци (една преку Раец, а друга преку Ракле).

Од Тројаци жичарата се делела на два крака. Едниот крак водел преку Беловодица, а другиот крак преку Плетвар за Прилеп, во должина од 20 км.

Нема Коментари

Коментирај