Правила

Сајтот е лична сопственост на авторот!

Авторот не е поврзан со никакви државни, приватни, политички и друг тип на организации.
Сајтот не е поврзан со никакви државни, приватни, политички и друг тип организации.
Сајтот се финансира исклучиво од авторот, како и од донации и спонзорства.

  • Сликите на сајтот се собрани, обработени и селектирани од страна од авторот.
  • Дел од сликите во сајтот се испратени на авторот по желба на испраќачите.
  • Дел од фотографиите на сајтот припаѓаат на лични збирки, обезбедени за копирање и објавување исклучиво само на авторот.

Поради овие причини, условите за користење на сликите од сајтот се следниве:
Можете да дистрибуирате или копирате сликите (и описот):

  • Само со некомерцијална цел *, како задолжително наведете го изворот „Стар Прилеп“, со наведен активен линк или напишан неактивен линк – www.oldprilep.com
  • Авторот не дозволува печатење на сликите за било какви цели, без претходно да е договорено со него.
  • Авторот не дозволува бесплатно копирање и печатење на сликите, освен ако тоа не е договорено дополнително.
  • Авторот не е одговорен за потеклото на фотографиите, испратени му се (анонимно) по e-mail.

Повеќето од фотографиите или нивните дигитални копии може да се купат по барање.

Сајтот, содржината и одржувањето се резултат на засилена работа на авторот и тимот,
кои се потпираат главно на добрата волја на посетителите на сајтот и почитувањето на горенаведените услови.