„Се чувствувам како девалвиран динар“ – Интервју со Димитар Гешоски во „Екран“

СЕ ЧУВСТВУВАМ КАКО ДЕВАЛВИРАН ДИНАР

Повеќе

Декември 1970: Димитар Гешоски и Милица Стојанова во „Екран“

Тоа сум јас

ТОА СУМ ЈАС

ПЕТАР МУЛИЧКОСКИ ПОБЕДИ НА КОНКУРСОТ ЗА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТАРОТ НА ЉУБЉАНА

Љубљана, април 1957 година, „Нова Македонија“.

Повеќе
Петар Муличкоски

Петнаесетгодишна ученичка – диригент

ПЕТНАЕСЕТГОДИШНА УЧЕНИЧКА – ДИРИГЕНТ

ЛИЛЈАНА ЗАЈКОВСКА УЧЕНИЧКА ОД IV КЛАС ОД ПРИЛЕП САМА ГО ПОДГОТВИ ХОРОТ НА ОСМОЛЕТКАТА ЗА СМОТРИТЕ

Повеќе
Лилјана Зајковска

ФК Победа (1954 година)

ПОРАЗ ШТО БОЛИ…

Повеќе
1954: Соколоски Илија, Атанасоски Кирил, Трајкоски Кирил, Драги Ангелески, Ристо Тренкоски, Благоја Келтаноски, Александар Гулески, Методија Костоски, Гога Лашкоски, Орде Ристески и Димитар Лашкоски

Прилепски фудбалски легенди: Иван Атески – Кекеле

Иван Атески – Кекеле

Повеќе
Иван Атески - Кекеле

Милорад Илиќ – Бели

МИЛОРАД ИЛИЌ – БЕЛИ

Повеќе
Милорад Илиќ-Бели