Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“

Козма Георгиев Чуранов

Козма Георгиев Чуранов
(…. – 1903 )

Повеќе
Козма Георгиев Чуранов

Организиран вооружен отпор

Прилепски вооружени чети…

Повеќе
1908: Прилепски војводи за време на Хуриетот во Битола: Седат: Кочо Хаџиманов, Иван Смичков, Тане Николов и Мирчо Најденов...

Група од заточеници во Диарбекир 1903/04 година

Група на македонски заточеници во Диарбекир 1903/04 г.

Повеќе
Група од заточеници во Диарбекир 1903/04 г.

Документи

Документи

Повеќе
Препис од ферманот на Аџи Ристе Логотет со кој е поставен за коџобашија...

Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година.