Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година.

Атанас Бадев

Атанас Бадев

Повеќе
Ученичките при Солунската женска гимназија 1895-1896 г. со учителите Георги Пенев, Анастас Наумов, Бано Кушев, Атанас Бадев (5ти во горниот ред)

Али Фетхи Окјар

Али Фетхи Окјар
(1880 – 1943)

Повеќе
Али Фетхи Окјар

Борис Бошкоски

Борис Бошкоски
(1915 – 2004)

Повеќе
Борис Бошкоски

Архиепископ Ангелариј

Архиепископ Ангелариј

Повеќе
Господин Ангелариј како Пелагониски епископ.

Свети Никодим Тисмански

Преподобен Никодим

Повеќе
Романска икона на Свети Никодим Тисмански