7 јуни 1971: Мариоски плускавец пронајден на Маркови Кули, дел од колекцијата на ботаничкиот факултет во Љубљана

Мариовски плускавец (Silene Viscariopsis Bornm)

Мариовски плускавец (Silene Viscariopsis Bornm) e локален македонски флористички ендемит од фамилијата Caryophyllaceae (каранфили), кој се развива во околината на Прилеп (Маркови Кули, Плетвар, Козјак, Селечка Планина, Мариово).

Мариовскиот плускавец од 1997 година се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (IUCN 1997 Red List of Threatened Plants).

Нема Коментари

Коментирај