2022: Црква Свети Јован Крстител во село Небрегово

Манастир „Свети Јован Крстител“, село Небрегово

Манастир „Свети Јован Крстител“, село Небрегово

Манастирската црква „Свети Јован Крстител“ во село Небрегово е изградена во 1970 година, по иницијатива на селскиот црковен одбор, на имот, каде што претходно постоела стара црква. Остатоците од старата црква се наоѓаат на источната страна, зад олтарниот дел од денешната црква. Всушост, тоа е археолошкото наоѓалиште Манастириште, каде што се среќаваат остатоци од ранохристијанска базилика.

Новоизградената црква е осветена на 17 мај 1992 година.  На камбанаријата има ктиторски натпис од кој се забележува дека била изградена во 2014 година.
Градбата на црквата има правоаголна основа со полукружна апсида на источната страна. Главниот влез се наоѓа на западната страна, а храмот има и спореден влез на јужната страна. Над главниот влез има ниша со фреска на којашто е претставен Свети Јован Крстител. Внатрешноста на црквата е делумно зографисана, а иконостасот содржи икони во три реда.

Во црковниот двор е изграден конак. Првиот дел од конакот е изграден во 1970 година, а потоа на неколку наврати извршувани се доградби. Иницијатори и помагачи за градбата на конакот се Пере Јончески и Миле Младеноски од село Небрегово. Првиот дел од конакот е довршен во 1992 година, кога е и осветен. Во тек се работните активности за доградба на западниот дел од конакот.

 Метох Свети Јован Крстител

(преземено од www.bigorski.org.mk)

На околу 2км североисточно од селото Небрегово се наоѓа метохот посветен на Свети Јован Крстител. Според легендата, имотот со храмот бил подарен од страна на Кралот Марко, додека, пак, друго предание вели оти нивите му биле отстапени на Манастирот од страна на некои Мијаци, кои порано таму ги паселе своите стада.

Овој метох во минатото главно служел за да ги сместува монасите и работниците кои работеле на житните полиња, од каде пченицата се носела во манастирската воденица покрај Радика.
Дека овој метох бил користен од Манастирот до последно, односно до замирањето на монашкиот живот во Бигорски по смртта на игумен Спиридон во 1947 година, знаеме и од песната на академик Блаже Конески од Небрегово, со наслов „Свети Спиридон Нови“, во која ја опишува жетвата на житото, чиј свидетел бил како дете.

По замирањето на Бигорски, метохот долго време бил запустен, без употребливи објекти. Во 1970 година, по иницијатива на селскиот црковен одбор била изградена нова црква, а потоа еден конак и камбанарија. Но, неколку децении пред тоа, во запустениот манастир, со ископувања преземени од локалното население биле откриени остатоци од постара црква. Таа лежи околу 6-7 метри југоисточно од денешната нова манастирска црква и е во состојба на археолошки остатоци. Црквата, покрај со живопис, била украсена и со богата камена пластика. Податоци за времето на градење на оваа стара црква во манастирот Св. Јован Крстител кај с. Небрегово не постојат. Од досега откриените материјални остатоци исто така не може да се каже од кога таа потекнува.
Имотот на метохот, кој во времето на колективизацијата беше одземен од државата, ѝ беше повторно вратен на Бигорската Свештена Обител заедно со другите нејзини имоти, но за жал, таа земја која и во минатото била малку плодна, бидејќи долго време била запоставена, денес е потполно неплодна и необработлива.

Нема Коментари

Коментирај