1907: Главна книга на махалeнските чешми од махала „Битолско џаде“

Главна книга на махалeнските чешми од махала „Битолско џаде“ – 1907 година

Главна книга на махаленските чешмиод махала „Битолско џаде – гуменјата“ – 1907 година

ПРОТОКОЛ бр.1, 25 јануари 1907 година

Днес 25 јануари 1907 година ние долупотписаните махалјанци в част от махалата „поранешна Иконом“ (Битолско џаде, Гумната и др.), сбрани на опшчто махалјанско сбрание под председателството на ѓакон Николај Смичков и след длги разискванија по вапроса по снабјавање на махалата с махалјански чешми, решихме следјушчето.

 1.  Да се купи од пиената вода „Џамија“ два дела (ебзика) за две чешми (след време ако е взможно и повече), които шче бидат поставени: едната на ќошкот при Богдановата кшча, којато да истича в рекчето и да се ползуват и тамошните махалјанци, а другата чешма да биде турена на ќошкот од гумната срешчу фурната.
 2. Сбранието избра една кумисија од седум члена состојашча се от следојушчите лица:  – За главен иницијатор на чешмите, ѓакон Николај Смичков – Спомошчествователи: Диме Расолков, ковач Јордан Димев, Георги Нешков, Јордан Расолков, Христо Јашароскиј и Диме Солев. Којато да се грижи за нуждните спомошчествованија за чешмите, за водење условија по купувачката на водата, за патот и направата на чешмите, за порјачвање на железни и бронзени трби и за други нужди които шче се јават относително на чешмите.
 3. На всеки  спомошчествовател в настојашчија протокол от махалинското решение, шче личи името му и подарената от него помош за чешмите.

ПРОТОКОЛ бр.2, 17 февруари 1908 година

Днес седемнадесетиј феврариј 1908 година, присествието на махалјанците вчаст на поранешна Иконом махало, Битолската улица и „Гумната“, настојателството на махалјански чешми, предаде равно-сметка за през истеклата 1907 година.
Прочетаха се имената на спомошчествователите, кои колко своеволно е подарил.
Прочетаха се разхоските по купувачката на водата и направата на чешмите.
Ошче и прочитоха се имената на онија лица, които се записали помош за чешмите, но не са исплатили.
Прочетаха се имената и на онија които не исплатили за аргати за чешмите.
Всичката подарена сума до днес влиза на Осем хилјади и седемстотини и седем и осем гроша. А всичките до днес направени разхоски за чешмите са Осем хилјади и четиристотини и педесет и седем гроша.
Значи чисти пари оставени са Триста и двадесет и еден грош, които са турени като капитал на махалјанската фурна.
След тоава собранието избра ново настојателство за идушчата година, состојашчесе од следните лица:
Јордан Расолков – касиер, Милан Тасламичев – секретар, Т. Чадмо и Коне Терзија за спомошчествователи за понатамешните расходи за чешмите.
Собранието реши:
Новото настојателство да помоли онија лица които непоплатиле да исплатат, сшчо и онија лица които никаква помош не записали, да записат и подарат. За подржање нуждените разхоски за чешмите и за увеличавање на водата, собранието намери за источници следојушчи средства:

  1. Всеки махалјанец да внесја по нешчо.
  2. На всека свадба којато влиза во куќите на махалата да се подносја честитка от страна на махалјанската чешма од Махаљанско настојателство.
  3. На всеко кршчение пак да се поднасја честитка.
  4. На всеки смртен случај кадето е взможно да се подарјава по нешчо и за чешмите.
  5. За време на гумно да се проси од вршачите жито.

На конец Сбранието реши да се сберат двадесет лири и да се купи уште еден ебзин вода, за којато сума всеки колку обича нека подари и по возможност да се направи една махалјанска каса за чешмите. Като се прочете настојашчија протокол пред Сбранието, приме се од всички и подтврдисе от Сбранието.

Председател на Сбрание: 
Ѓакон Николај Смичков

ПРОТОКОЛ бр.3, 2 февруари 1909 година

Днес хилјадо и деветстотини деветта година, 2 феврариј прегледаxме сметките на касата на махалјанските чешми за през годината 1908 година, както следват:

Приход от всичко: 717 гроша
Расход за всичко: 334 гроша
Готови пари остават добиени: 383 гроша
Вересија дадоха от фурната: 269 гроша

И тј след като се прочете сметката, избра се ново настојателство от следните лица:
Ѓакон Никола Смичков, Христо Јашар, Ванчу Терзија и Јоан Сурлаџија, на които се врачи горната сума гроша 383.
Освен това Сбранието реши като за источници за чешмите да се приложат сшчите средства, които се предвидуват в протокол бр.2.

Претседател: 
Ѓакон Николај Смичков

 

ПРОТОКОЛ бр.4, 2 февруари 1910 година

Днес хилјадо и деветстотини и десета година, 2 феврариј, в прис’стието на махаленците прегледаxме сметките на настојателството на махалјанските чешми за през истеклата година, както следват:

  1. От N°32-42 приход всичко 1105 гроша
  2. От N°30 от лани готови пари 383 гроша
  3. От От N°43 расход всичко 705 гроша

И тeј готови пари в број остава настојателството на махаленците, седмстотин осмдесет и два гроша и двадесет и пет пари (782 гроша и 25 пари).
След като се прочета сметката за махаленските чешми, прочете се сшчо и сметката за направата на улицата „Крстот“.
Избра се ново настојателство, което да се грижи за чешмите, сшчо и да сбере както старија борч на онија шчо обешчале за чешмата, за честитки, за печење от фурната, сшчо да сбере и от онија които не дале за улицата „Крстот“.
Новото настојателство се с’стои од следојушчите лица:
Стојко Ковач – касиер, Ванчу Терзија, Јоан Сурлаџија, Спасе Самарџија – помошници.

За раздавање на честитки се избраха следојушчите момчета:
Коце Стојков, Боце Спиров и Велко Најдов – които шче предаваат сметката на касиерина. За источници приеха се сшчите средства предвидени во миналите протоколи.

ПРОТОКОЛ бр.5, 29 јуни 1910 година

Днес хилјадо и деветстотини и десета година, 29 јуни, сбрахме се на заседание махаленците и решихме:

 1. Да се купи ошче два ебзика вода от джамија, за да се приумножи водата во двете стари чешми и да се направат ошче две нови чешми:
  Едната во махалата при Шиндиловци (дето намери за омесно местото махаленците) и другата в махалата при Стојко Ковач (дето намери за омесно местото махаленците всички обшчо).
 2. Избра се една кумисија от пет лица (ѓакон Николај Смичков, Стојко Ковач, Алекса Лепавцев и Тасе Присаѓанец), които се ополномошчни од сбранието за да направи пазар и да се купи водата.
 3. Избра се една кумисија од шест души, којато да се седини с старото настојателство (касиер Стојко Ковач) те се: Тасе Присаѓанец, Јоан Џиџалев, Иван Гулев, Рампо Чолаков, Коне Казанџија и Милан Милчинов, којато целата кумисија да се грижи за сбирање помош за купувачката на водата, за разхоски за чешмите и за направата на новите чешми.

Сбранието прие с опшчо сгласие за горното приложение.

Претседател: 
Ѓакон Николај Смичков

ПРОТОКОЛ бр.6, 2 февруари 1911 година

Днес 2 феврариј 1911 година, в прис’ствието на махаленците предаде сметка настојателството, Стојко Талев и сбрание определени от махаленците в протокол N°4 и N°5 за истеклата 1910 година за махаленските чешми. Готови пари остава деведесет и осем гроша и 15 пари.
Избра се ново настојателство од следните лица:
Касиер – Јоан Џивџалев комуту се врачиха готовите пари, печата, тефтера и др.

Помошници се:
Тасе Присаѓанец, Петре Дамев, Коне Казанџија, Христо Коларо и Спиро Самарџија.

Председател на махаленско Сбрание:
Ѓакон Николај Смичков

ПРОТОКОЛ бр.7, 2 февруари 1912 година

Днес 2 феврариј 1912 година, настојателството на махаленските чешми, Јоан Џивџалев и сбрание, определени от махаленците вопротокол N°6, стр. 59, предаде сметка за истеклата 1911 година.
На махаленците Настојателството остави борч за чешмите на следојушчите лица:
На Х. Спиро Икономов 20 и 1/4 лири, на Братја Радеви 166 гроша.
Всичко борч остави две хилјади и триста двадесет и шест (2326) гроша.

Избра се ново настојателство од следојушчите лица:
(От махаленците да се бира помошчи които се задолжени)
Ѓакон Н. Смичков – касиер, Наум Шиндил, Диме Ковач, Христо Коларо, Цветан Чулев, Г. Перушов които се задлжени от сбранието да збира помошчи за чешмите, да исплашча от сбраната сума от горните т.е борчлии, да се приусиза чешмите по направата им.
Бившото настојателство предаде на новото настојателство махаленскиот тевтер, печат, честитки и записи от на чешмите.

Ѓакон Николај Смичков


ПОСТОТ Е ВО ИЗРАБОТКА…

Нема Коментари

Коментирај