Наоди од локалитетот „Прчинога“.

Локалитетот „Прчинога“

Локалитетот „Прчинога“ кај село Дуње спаѓа во првиот тип рамничарски населби, сместени покрај проточна вода, и тоа покрај Дуњска река, Мариово. Со повеќегодишните рекогносцирања, пронајден е броен движен археолошки материјал.

Движниот археолошки материјал може да се смести во времето на доцниот неолит. Оваа населба продолжила да егзистира и во времето на енеолитот.

За ова повеќе во: Macedoniae Acta Archaeologica, број 19, 2010 година.

Нема Коментари

Коментирај