pe01-3

Локалитетот „Пештерица“

Локалитетот „Пештерица“ претставува населба од неолитското и римското време. Овој локалитет се наоѓа во близината на село Ореовец.

Во непосредната близина се најдени и остатоци од антички објекти градени од кршен камен и варов малтер, како и каптажа за водовод. По површината има делови од мермерна архитектонска пластика. Наодите се чуваат во Заводот и музеј во Прилеп.

Нема Коментари

Коментирај