Учебна 1888/89: Учители и ученици од Солунската машка гимназија

Георги Трајчев

Георги Трајчев Ѓорѓимајков , познат и како Вестителов, е роден 1869 година во Прилеп, во семејство доселено од Богданци.

Основното образование го завршил во родниот град, а гимназиското го продолжил во Солунската машка гимназија, каде што по завршувањето се вработува како учител во Дебарскиот инспекторат. Есента 1896 година се приклучил во редовите на ВМОРО.
Во учебната 1907/1908 година бил директор на прилепското машко училиште а паралелно со неговото директорување, во 1908 година Трајчев станал и претседател на околискиот револуционерен комитет во Прилеп.
По Хуриетот, по налог на Егзархијата, се спојува раководството на машкото и женско училиште во Прилеп.
На почетокот на учебната 1908/1909 година, Трајчев бил директор на прилепските училишта, но брзо ја напуштил функцијата, бидејќи по формирањето на училишниот инспекторат е назначен за околиски инспектор за Прилеп. На негово место како директор на прилепските училишта бил назначен Христо Шалдев.
До 1912 година работел како училишен инспектор во Дебарската епархија.
По Втората балканска војна, од страна на српските власти Трајчев бил екстерниран во Бугарија, каде што продолжил со учителската дејност. Во август и септември 1916 година, како фотограф во рамките на научната експедиција во Македонија и Поморавието, го придружувал професор Љубомир Милетиќ.

Напишал повеќе книги со македонска тематика. Починал во Софија на 23 јануари 1943 година

Учебна 1888/89 година
Учители и ученици од Солунската гимназија:

Седат (Учители): Буфети, Благој Димитров, Глигор Прличев, Димитар Матов, Никола Мачов, Димитар Иванов, Васил Кнчев и Ефтем Ефенди.

Среден ред: Никола Зарзев, Константин Робев, Никола Апостолов, Панче
Васков, Димитар Томов, Јаким Игнатиев, Иван Мишев и Манаси Димитров.

Горен ред: Јанаки Гелев, Георги Трајчев, Антон Димитров, Георги Николов и Лазар Димитров.

 

Учебна 1892/93 година
Учителскиот персонал од Прилепската гимназија:

Седат: Антон Попстоилов, Јордан Јанчулев, Спиридон Мирчев, Козма Георгиев, доктор Јордан Бомболов (директор), Пере Тошев, Даме Груев, Георги Трајчев и Никола Смичков.

Втори ред: Јордан Попконстантинов, Неделко Дамјанов, Илија Хаџитошев, Илија Иванов, Никола Радославов, Константин Трифонов, Стојче Димов и Ангел Воденичаров

Нема Коментари

Коментирај