Кременов кристал кој е црн поради присуството на игличестиот арфведсонит (Arfvedsonit)

Геолошкиот локалитет Каракамен

Геолошкиот локалитет Каракамен (Црн Камен) се наоѓа помеѓу селата Шелеверци и Алинци на површина од 4 квадратни километри.

Во пегматитско-хидротермалните жици кај Шелеверци и Алинци, покрај Македонитот кој се наоѓа само тука, се појавуваат и амазонитот, кварцот, титанитот, рутилот, анатасот и монацитот и арафедсонитот познат како влакнест амфибол. Самата појава и минерализација е посебна, бидејќи на едно место се среќаваат различни минерали по генеза и по состав.

Каракамен како наоѓалиште претставувало раритет од светски рамки како од стопанска, минеролошка, така и од археолошка гледна точка, но почнувајќи од шеесеттите години наваму, некои несовесни луѓе се сетиле минералите да ги користат како кршен камен за подигање на насипите на реката Црна и изградба на патишта, така што денес нема ни трага од монументалните карпи. За жал, истиот тренд на експлоатација и уништување продолжува и денес.

Нема Коментари

Коментирај